สินค้าฝากขาย การบันทึกบัญชี ภาษี

สินค้าฝากขาย การบันทึกบัญชี ภาษี  ในการรับทำบัญชีของ สำนักงานบัญชี   กลุ่มธุรกิจที่ประกอบกิจการซื้อมาขายไป จะมีการฝากขายกับห้างสรรสินค้า โรงแรม ร้านค้าต่างเพื่อเป็นการสร้างช่องทางการขายให้กว้างขวางขึ้น  ดังนั้นการฝากขายสินค้า หรือ ที่เรียกว่าสินค้าฝากขาย จึงเป็นวิธีทางการตลาดที่กิจการซื้อมาขายไป นิยมใช้ในการเพิ่มยอดขาย  รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เองเพื่อตั้งวางสินค้า ในส่วนผู้รับฝากขายได้รับประโยชน์จากกำไรจากสินค้าที่ไม่ต้องลงทุนในสินค้าทั้งหมด  ซึ่งจะได้รับรายได้จากการขาย เมื่อสินค้าที่รับฝากขายได้ โดยผู้ฝากขายจะให้ส่วนแบ่งแก่ผู้รับฝาก หรือผู้รับฝากบวกเพิ่มส่วนต่างรายได้ที่ต้องการเข้าไปในราคาสินค้าเอง

การฝากขาย คือ การที่เจ้าของสินค้า ซึ่งเรียกว่า ผู้ฝากขาย (Consignor) ส่งสินค้าไปให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเจ้าของสินค้าทำการจำหน่ายสินค้านั้นให้ ซึ่งเรียกว่า ผู้รับฝากขาย (Consignee) และผู้รับฝากขายจะได้รับผลตอบแทนเป็นค่านายหน้า ซึ่งจะคำนวณเป็นอัตราร้อยละจากยอดขาย

สรรพากรมองสินค้าฝากขายอย่างไร

รับทำบัญชี ภาษี กิจการซื้อมาขายไป – สินค้าฝากขาย  การฝากขายสินค้าทางกรมสรรพากรได้ออกแนวทางในการปฎิบัติไว้ 2 แบบดังนี้

1.การฝากขายโดยไม่มีสัญญาแต่งตั้งตัวแทน

ในกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ระบุไว้เป็นการทั่วไปว่า“เมื่อมีการส่งมอบสินค้าเพื่อเป็นการฝากขาย” ไปให้ผู้รับฝากขาย แล้ว ถือว่า ภาระภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นแล้ว ผู้ฝากขาย มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษี และคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำส่งภาษีขายแก่กรมสรรพากร ทำให้เกิดความแตกต่างในวิธีปฏิบัติทางบัญชี และภาษีอากรเกิดขึ้น

มาตรา 77 ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีอากรประเมิน

(8) ” ขาย ” หมายความว่า จำหน่าย จ่าย โอนสินค้า ไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือค่าตอบแทนหรือไม่ และให้หมายความรวมถึง

   (ก) สัญญาให้เช่าซื้อสินค้า สัญญาซื้อขายผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อแล้ว หรือสัญญาจะขายสินค้าที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี     
    (ข) ส่งมอบสินค้าให้ตัวแทนเพื่อขาย
    (ค) ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร
    (ง) นำสินค้าไปใช้ไม่ว่าประการใดๆ เว้นแต่การนำสินค้าไปใช้เพื่อการประกอบกิจการของตนเอง โดยตรงตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
    (จ) มีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 87 (3) หรือมาตรา 87 วรรคสอง

2.  การฝากขายโดยมีสัญญาแต่งตั้งตัวแทน

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 8) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของสัญญาการตั้งตัวแทนเพื่อขายตามประเภทของสินค้า ตามมาตรา 78(3) แห่งประมวลรัษฎากร

               ข้อ 1  ต้องเป็นสัญญาการตั้งตัวแทนเพื่อขายสินค้าโดยตัวแทนได้รับค่าตอบแทนหรือบำเหน็จจากตัวการตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาตั้งตัวแทน

                ข้อ 2  สัญญาตามข้อ 1 ต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นสัญญาที่ตั้งตัวแทนเพื่อขายสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือทุกประเภทก็ได้

                ข้อ 3  ตัวการและตัวแทนต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งต้องคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร

                ข้อ 4  ตัวการและตัวแทนต้องเก็บรักษาต้นฉบับสัญญาการตั้งตัวแทนไว้ ณ สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันสิ้นสุดสัญญา

                ข้อ 5   ตัวการต้องแจ้งสัญญาการตั้งตัวแทนต่อเจ้าพนักงานสรรพากรภายใน 15 วันนับแต่วันทำสัญญาตั้งตัวแทน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ของตัวการตั้งอยู่“( แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 145) ใช้บังคับ 11 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป )

                ข้อ 6  ตัวแทนต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ โดยให้จัดทำแยกต่างหากจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบของตน ตามมาตรา 87(3) แห่งประมวลรัษฎากร

ประเด็นทางภาษี ในการรับทำบัญชี สินค้าฝากขาย

กิจการซื้อมาขายไป -สินค้าฝากขาย

การฝากขายสินค้ามีประเด็น ทางบัญชี และภาษีอากรที่ต้องทำความเข้าใจพอสมควร  ทั้งในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคล  กิจการควรวางแผนจัดการ อย่างเป็นระบบ ในหัวข้อประเด็นทางบัญชี ภาษีดังนี้

ตามความหมายการขายตามภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น สินค้าที่ฝากขาย โดยไม่มีสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนั้น

ผู้ฝากขาย ต้องออกใบกำกับภาษีและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับฝากขาย ได้รับใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และสามารถนำมาใช้ในการเครดิตกับภาษี

หากสินค้าที่ไปวางไว้ที่ผู้รับฝากขายยังขายไม่ได้ ก็เท่ากับ ผู้ฝากขาย ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งที่ยังไม่สามารถขายสินค้าได้ขายได้ระภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระทุกเดื

ในบางกรณี ผู้ฝากขายอาจทำข้อตกลงกับผู้รับฝากขายว่า ทุกสิ้นเดือนจะนับยอดสินค้าคงเหลือ และปรับยอดฝากขายโดยออกใบลดหนี้ (อ่านเพิ่ม ใบลดหนี้คืออะไร)ให้ยอดขายตามใบกำกับภาษีนั้นลดลง เพื่อให้ยอดคงเหลือของสินค้าสะท้อนถึงตัวเลขสินค้าที่ขายได้จริง วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ฝากขายปรับยอดภาระภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระทุกเดือน ให้เป็นไปตามยอดที่สามารถขายได้จริง

สรุป

กรณีไม่มีสัญญาแต่งตั้งตัวแทน  – ออกใบกำกับภาษี และออกใบลดหนี้เมื่อสิ้นเดือน

กรณีที่สัญญาแต่งตั้งตัวแทน – ออกใบส่งมอบสินค้า และไม่ยังไม่ต้องรับรู้รายได้ / ไม่ต้องรับรู้ภาษีมูลค่าเพิ่ม จนกว่าตัวแทนจะขายสินค้าได้

ในการฝากขาย กิจการอาจจะเลือกตกลงราคา / ผลประโยชน์ตามยอดขายไว้อย่างชัดเจน หรือ ขายโดยให้ผู้รับฝากบวกผลประโยชน์เพิ่มไว้เอง

ดังนั้นยอดมูลค่าสินค้าตามใบกำกับภาษี ควรจะเป็นยอดมูลค่าสินค้าตามราคาตลาด เพราะถ้ากิจการออกใบกำกับยอดที่ต่ำว่าราคาตลาดอาจมีความเสี่ยงในการถูกประเมินภาษีเพิ่มได้

ดังนั้นมูลค่าในใบกำกับภาษีอาจจะไม่ใช่ยอดที่กิจการเรียกเก็บจากผู้รับฝากขาย แต่เป็นยอดเพื่อการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อขายสินค้าได้ทางผู้รับฝากอาจจะจ่ายเงินชำระค่าสินค้าเท่ากับมูลค่าในใบกำกับภาษี หรือ อาจจะจ่ายโดยหักส่วนลดที่กิจการได้ตกลงกันไว้แล้วก่อนหน้านี้

ผลของการรับรู้รายได้มีดังนี้

  1. กิจการรับรู้รายได้สูงเกินไป ถ้าช่วงคาบเกี่ยวปีจะมีผลในการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงเกินไป
  2. การรับรู้รายได้คลาดเคลื่อนไปจากการรับรู้รายได้ตามมาตราฐานการบัญชี

สรุป

กรณีไม่มีสัญญาแต่งตั้งตัวแทน  – รับรู้รายได้ตามยอดในใบกำกับภาษีซื้อควรต้องใช้ราคาตลาด

กรณีที่สัญญาแต่งตั้งตัวแทน – รับรู้รายได้เมื่อตัวแทนขายสินค้าได้

ในการฝากขาย ตามความเป็นจริงสินค้ายังคงเป็นของผู้ฝากขาย ดังนั้นในการตรวจนับ ดูแล สินค้ายังคงเป็นภาระของผู้ฝากขายอยู่

สรุป

กรณีไม่มีสัญญาแต่งตั้งตัวแทน  – กิจการผู้ฝากต้องมีการจัดทำสินค้าคงเหลือ ในส่วนสินค้าฝากขายแยกต่างหาก

กรณีที่สัญญาแต่งตั้งตัวแทน – เป็นหน้าที่ตัวแทนในการจัดทำสินค้าคงเหลือ (ตามประกาศภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่ 8)

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีสินค้าฝากขาย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล

หน้าที่ของผู้ฝากขาย / ผู้รับฝากขาย

ผู้ฝากขาย

  • ส่งสินค้าที่มีคุณภาพ
  • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝากขาย
  • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ผู้รับฝากได้ทดรองจ่ายไป เช่น ค่าโฆษณา
  • จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้รับฝากเมื่อขายสินค้าได้

ผู้ฝากขาย

  • รักษาสินค้าใช้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ
  • จัดเก็บสินค้าฝากขายแยกต่างหากจากสินค้าของตน
  • ขายสินค้าตามราคาที่ผู้ฝากกำหนด หรือ ราคาที่สามารถขายได้
  • ส่งคืนเงินค่าขายให้ผู้ฝากขายสินค้า

ใบกำกับภาษีสินค้าฝากขายโดยมีสัญญาแต่งตั้งตัวแทน

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 68) เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบกำกับภาษีโดยตัวแทน และ กำหนดรายการในใบกำกับภาษี ตามมาตรา 86/5 (4) แห่งประมวลรัษฎากร

ใบกำกับภาษี ตัวแทน ตัวการ

วิธีการบันทึกบัญชี สินค้าฝากขาย การบันทึกบัญชี ภาษี

การบันทึกบัญชีการฝากขายด้านผู้ฝากขาย

ที่มา https://sites.google.com/site/acsamtech/hnwy-thi-5-kar-banthuk-baychi-kar-fak-khay-dan-phu-fak-khay

สำนักงานบัญชี ขอรวบรวมวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าฝากขาย แบบรวมกับการขายปกติ และแบบแยกจากการขายปกติ ไว้ดังรายละเอียดตามด้านล่างนี้ (รายการนี้สำหรับนักบัญชี  แต่ถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาได้นะคะ)

การบันทึกบัญชีทั้งทางด้านผู้ฝากขายและผู้รับฝากขายแบ่งเป็น 2 วิธีได้แก่

    1   การบันทึกการฝากขายแยกจากการขายสินค้าปกติ

    2  การบันทึกการฝากขายรวมกับการขายสินค้าปกติ

โดยจะแยกวิธีการบันทึกบัญชีทางด้านผู้ฝากขายและผู้รับฝากขาย

 1.  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง
2.  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด
3.  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง
4. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด

บันทึกบัญชีสินค้าฝากขายแยกต่างหากจากขายปกติระบบสินค้าแบบต่อเนื่อง

        1. เมื่อส่งสินค้าไปให้ผู้รับฝากขาย  จะบันทึกบัญชีดังนี้

                เดบิต  ฝากขาย  ผู้รับฝากขาย                            xx

                          เครดิต  สินค้า ( ราคาทุน )                                    xx

            2. เมื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝากขาย  จะบันทึกบัญชีดังนี้

               เดบิต  ฝากขาย  ผู้รับฝากขาย                             xx

                         เครดิต  เงินสด                                                    xx

            3. เมื่อได้รับรายงานขาย  จะบันทึกบัญชีดังนี้

                เดบิต เงินสด                                                    xx

                         เครดิต  ขายโดยการฝากขาย                                  xx

                หรือ

                เดบิต  เงินสด                                                   xx

                         ฝากขาย  ผู้รับฝากขาย                            xx

                         เครดิต  ฝากขาย  ผู้รับฝากขาย                             xx

            4. บันทึกต้นทุนสินค้าฝากขาย  จะเป็นดังนี้

                เดบิต  ต้นทุนสินค้าฝากขาย                                xx

                          ค่าใช้จ่ายในการฝากขาย                          xx

                          เครดิต  ฝากขาย  ผู้รับฝากขาย                            xx

            5. บันทึกกำไรขาดทุนจากการฝากขาย  จะเป็นดังนี้

                กรณีกำไรจากการฝากขาย

                เดบิต  ฝากขาย  ผู้รับฝากขาย                            xx

                          เครดิต  กำไรขาดทุนจากการฝากขาย                      xx

                กรณีขาดทุนจากการฝากขาย

                เดบิต  กำไรขาดทุนจากการฝากขาย                     xx

                          เครดิต  ฝากขาย  ผู้รับฝากขาย                            xx

บันทึกบัญชีสินค้าฝากขายแยกไว้ต่างหากจากขายปกติระบบสินค้าสิ้นงวด

1. เมื่อส่งสินค้าไปให้ผู้รับฝากขาย  จะบันทึกบัญชีดังนี้

                เดบิต  ฝากขาย  ผู้รับฝากขาย                            xx

                          เครดิต  สินค้าส่งไปฝากขาย                                  xx

            2. เมื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝากขาย  จะบันทึกบัญชีดังนี้

               เดบิต  ฝากขาย  ผู้รับฝากขาย                             xx

                         เครดิต  เงินสด หรือ ค่าใช้จ่าย                                xx

            3. เมื่อได้รับรายงานขาย  จะบันทึกบัญชีดังนี้

                เดบิต เงินสด                                                    xx

                         เครดิต  ขายโดยการฝากขาย                                  xx

               หรือ

               เดบิต  เงินสด                                                    xx

                         ฝากขาย  ผู้รับฝากขาย                            xx

                         เครดิต  ฝากขาย  ผู้รับฝากขาย                             xx

4. บันทึกต้นทุนสินค้าฝากขาย  จะเป็นดังนี้

                เดบิต  ต้นทุนสินค้าฝากขาย                                xx

                          ค่าใช้จ่ายในการฝากขาย                          xx

                          เครดิต  ฝากขาย  ผู้รับฝากขาย                            xx

            5. บันทึกโอนปิดบัญชีสินค้าส่งไปฝากขายเข้าบัญชีกำไรขาดทุน

                เดบิต  สินค้าส่งไปฝากขาย                                 xx

                          เครดิต  กำไรขาดทุน                                           xx

6. บันทึกกำไรขาดทุนจากการฝากขาย  จะเป็นดังนี้

                กรณีกำไรจากการฝากขาย

                เดบิต  ฝากขาย  ผู้รับฝากขาย                            xx

                          เครดิต  กำไรขาดทุนจากการฝากขาย                      xx

                กรณีขาดทุนจากการฝากขาย

                เดบิต  กำไรขาดทุนจากการฝากขาย                     xx

                          เครดิต  ฝากขาย  ผู้รับฝากขาย                            xx

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

บันทึกบัญชีสินค้าฝากขายรวมกับขายปกติระบบสินค้าสิ้นงวด

1. เมื่อส่งสินค้าไปให้ผู้รับฝากขาย  ผู้ฝากขายอาจทำเพียงการจดบันทึกความจำรายการส่งสินค้าไปฝากขาย  โดยไม่ต้องบันทึกบัญชีหรือบันทึกรายการบัญชีระหว่างส่งสินค้าไปฝากขาย  ดังต่อไปนี้ก็ได้

          เดบิต  ฝากขาย  ผู้รับฝากขาย                                  xx

                   เครดิต  สินค้าส่งไปฝากขาย                                         xx

      2. เมื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝากขาย  ผู้ฝากขายจะบันทึกบัญชีเหมือนกับค่าใช้จ่ายโดยปกติของกิจการ  ดังนี้

          เดบิต  ค่าใช้จ่าย                                                     xx

                   เครดิต  เงินสด                                                          xx

      3. เมื่อได้รับรายงานขายและเงินจากผู้รับฝากขาย  จะบันทึกบัญชีดังนี้

          เดบิต  เงินสด                                                         xx

                    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ                                            xx

                    ค่านายหน้า                                                  xx        

                    เครดิต  ขายสินค้า                                                     xx

           หรือ

           เดบิต  เงินสด ( ยอดสุทธิ )                                     xx

                     เครดิต  ขายสินค้า ( ยอดสุทธิ )                                  xx

การบันทึกบัญชี การฝากขาย ด้านผู้รับฝากขาย

เมื่อผู้รับฝากขายได้รับสินค้าจากผู้ฝากขายจะบันทึกความจำเกี่ยวกับสินค้าที่ฝากขายระหว่างการรับฝากขายสินค้า  ผู้รับฝากขายจะรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับฝากขายไว้และเปิดบัญชีรับฝากขายขึ้น  เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝากขายที่ผู้รับฝากขายจ่ายแทนผู้ฝากขายไปก่อน  บันทึกการขายสินค้า  บันทึกการคิดค่านายหน้าจากการฝากขายที่ผู้รับฝากขายคิดจากผู้ฝากขาย  และเมื่อมีเงินเหลือจากการขายสินค้าผู้รับฝากขายจะต้องส่งคืนผู้ขาย

            บัญชีรับฝากขายจะมีลักษณะเป็นทั้งบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้  กล่าวคือ  เมื่อผู้รับฝากขายได้จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แทนผู้ฝากขายไปก่อน  ซึ่งจำนวนเงินที่จ่ายแทนไปก่อนนี้จะถือว่าผู้ฝากขายเป็นลูกหนี้จะบันทึกบัญชีรับฝากขายทางด้านเดบิต  และเมื่อขายสินค้าได้จะ
บันทึกบัญชีรับฝากขายทางด้านเครดิต  จะถือว่าผู้ฝากขายเป็นเจ้าหนี้  บัญชีรับฝากขายจะถูกปิดเมื่อผู้รับฝากขายส่งเงินให้ผู้ฝากขายเมื่อขายสินค้าได้หมดพร้อมรายงานการขาย Account  Sales )
บัญชีรับฝากขายจะมีลักษณะเป็นทั้งบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้  กล่าวคือ  เมื่อผู้รับฝากขายได้จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แทนผู้ฝากขายไปก่อน  ซึ่งจำนวนเงินที่จ่ายแทนไปก่อนนี้จะถือว่าผู้ฝากขายเป็นลูกหนี้จะบันทึกบัญชีรับฝากขายทางด้านเดบิต  และเมื่อขายสินค้าได้จะ
บันทึกบัญชีรับฝากขายทางด้านเครดิต  จะถือว่าผู้ฝากขายเป็นเจ้าหนี้  บัญชีรับฝากขายจะถูกปิดเมื่อผู้รับฝากขายส่งเงินให้ผู้ฝากขายเมื่อขายสินค้าได้หมดพร้อมรายงานการขาย ( Account  Sales )

            1. เมื่อผู้รับฝากขายรับสินค้าฝากขาย

                        ไม่บันทึกบัญชีเพียงแต่จดบันทึกการรับฝากขายไว้เท่านั้น

            2. เมื่อผู้รับฝากขายจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝากขาย  จะบันทึกบัญชีดังนี้

                เดบิต  รับฝากขาย  ผู้ฝากขาย                            xx

                         เครดิต  เงินสดหรือค่าใช้จ่าย                                  xx

            3. เมื่อผู้รับฝากขายจ่ายค่าใช้จ่ายแทนผู้ฝากขายไปก่อน  จะบันทึกบัญชีดังนี้

                เดบิต  รับฝากขาย  ผู้ฝากขาย                            xx

                          เครดิต  เงินสด                                                   xx

            4. เมื่อผู้รับฝากขายขายสินค้าที่รับฝากขาย  จะบันทึกบัญชีดังนี้

                เดบิต  เงินสดหรือลูกหนี้                         xx

                          เครดิต  รับฝากขาย  ผู้ฝากขาย                            xx

            5. เมื่อผู้รับฝากขายคิดค่านายหน้าสำหรับสินค้าที่ขายได้  จะบันทึกบัญชีดังนี้

                เดบิต  รับฝากขาย  ผู้ฝากขาย                            xx

                          เครดิต  รายได้ค่านายหน้า                                    xx

            6. เมื่อผู้รับฝากขายส่งเงินค่าขายสินค้าหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่านายหน้าแล้ว  จะบันทึกบัญชีดังนี้

                เดบิต  รับฝากขาย  ผู้ฝากขาย                            xx

                          เครดิต  เงินสด                                                   xx

 

ผู้รับฝากขายอาจต้องการบันทึกรายการสินค้ารับฝากขายรวมกับการค้าปกติของกิจการผู้รับฝากขายก็ได้

            การบันทึกบัญชีของผู้รับฝากขายมีดังนี้

            1. เมื่อผู้รับฝากขายรับสินค้าฝากขาย

                        ไม่บันทึกบัญชีเพียงแต่จดบันทึกการรับฝากขายไว้เท่านั้น

            2. เมื่อผู้รับฝากขายจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝากขาย  จะบันทึกบัญชีดังนี้

                เดบิต  รับฝากขาย  ผู้ฝากขาย                            xx

                         เครดิต  เงินสดหรือค่าใช้จ่าย                                  xx

            3. เมื่อผู้รับฝากขายจ่ายค่าใช้จ่ายแทนผู้ฝากขายไปก่อน  จะบันทึกบัญชีดังนี้

                เดบิต  รับฝากขาย  ผู้ฝากขาย                            xx

                          เครดิต  เงินสด                                                   xx

            4. เมื่อผู้รับฝากขายขายสินค้าที่รับฝากขาย  จะบันทึกบัญชีดังนี้

                เดบิต  เงินสด                                                   xx

                          เครดิต  รับฝากขาย  ผู้ฝากขาย ( สุทธิ )                 xx

            5. เมื่อผู้รับฝากขายคิดค่านายหน้าสำหรับสินค้าที่ขายได้  ไม่บันทึกบัญชีเพราะรวมอยู่ในกำไรแล้ว

            6. เมื่อผู้รับฝากขายส่งเงินค่าขายสินค้าหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่านายหน้าแล้ว  จะบันทึกบัญชีดังนี้

                เดบิต  รับฝากขาย  ผู้ฝากขาย                            xx

                          เครดิต  เงินสด                                                   xx

การบัญชีอื่นๆ เกี่ยวกับการฝากขาย

ถ้าผู้รับฝากขายขายสินค้าได้เพียงบางส่วน   ผู้รับฝากขายสามารถนำค่าใช้จ่ายในการรับฝากขายหักจากเงินงวดแรกที่ได้รับจากการขาย  โดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายส่วนที่อาจถือเป็นต้นทุนของสินค้าที่ยังขายไม่ได้ยกยอดต่อไปเป็นต้นทุนสินค้าที่ยังขายไม่ได้  และแสดงรวมเป็นสินค้าคงเหลือในมือของผู้รับฝากขาย  ซึ่งวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายสินค้าได้บางส่วนสามารถทำได้ วิธี คือ  บันทึกบัญชีการฝากขายแยกจากการขายปกติของกิจการและบันทึกบัญชีการฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการ

 ผู้ฝากขายสามารถบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือของผู้ฝากขายที่ยังขายไม่หมดได้ วิธี คือ  บันทึกบัญชีการฝากขายแยกจากการขายปกติของกิจการ  และบันทึกบัญชีฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการ  ในวันสิ้นงวดบัญชีสินค้าคงเหลือในมือผู้รับฝากขาย  ผู้ฝากขายต้องนำมาแสดงเป็นสินค้าคงเหลือของตนเอง  ราคาสินค้าคงเหลือจะเท่ากับราคาทุนของสินค้าบวกด้วยส่วนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าที่ยังขายไม่ได้ด้วย

 การฝากขายกรณีอื่น ๆ ได้แก่  การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายรับคืน  การบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองและการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินระหว่างผู้ฝากขายและผู้รับฝากขาย

                        1 การขายสินค้าฝากขายได้บางส่วน

                        2 สินค้าคงเหลือของผู้ฝากขาย

                        3 การฝากขายกรณีอื่น ๆ

 

การขายสินค้าฝากขายได้บางส่วน

ในกรณีที่ผู้รับฝากขายขายสินค้าที่รับฝากขายได้เพียงบางส่วน  ผู้รับฝากขายสามารถนำค่าใช้จ่ายในการรับฝากขายซึ่งผู้รับฝากขายได้จ่ายไปก่อนจำนวนทั้งหมดหักออกจากเงินงวดแรกที่ได้รับจากการขาย  ส่วนผู้ฝากขายจะต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายปันส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีที่ขายสินค้าและอีกส่วนหนึ่งให้ปันส่วนให้กับสินค้าคงเหลือที่ยังขายไม่ได้  ถือเป็นต้นทุนสินค้าคงเหลือในมือผู้รับฝากขายแสดงเป็นสินทรัพย์ในงบดุล

            การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายสินค้าฝากขายได้เพียงบางส่วนในสมุดบัญชีของผู้ฝากขายสามารถทำได้ 2 กรณี ดังนี้

            กรณีที่ 1  บันทึกบัญชีการฝากขายแยกจากการขายปกติของกิจการ

            กรณีที่ 2  บันทึกบัญชีการฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการ

กรณีที่ 1  บันทึกบัญชีการฝากขายแยกจากการขายปกติของกิจการ 

ตัวอย่าง

            วันที่ 5 ธันวาคม 25xx  บริษัท อัญชลี จำกัด  ส่งเครื่องทำน้ำอุ่นไปฝากขายร้านมารวยจำนวน 10 เครื่อง  ราคาทุนเครื่องละ 3,000 บาท  และตั้งราคาขายไว้เครื่องละ 6,000 บาท  บริษัท อัญชลี จำกัด จ่ายค่าบรรจุหีบห่อ 1,500 บาท  ต่อมาวันที่ 19 ธันวาคม 25xx บริษัท อัญชลี จำกัด  ได้รับรายงานการขายจากร้านมารวยว่า 

ขายเครื่องทำอุ่นได้ 7 เครื่อง คิดค่านายหน้า 20 % ของยอดขาย  ร้านมารวยจ่ายค่าขนส่ง 500 บาท

 

รายงานการขาย

 

ขายสินค้า ( 6,000 X 7 )                                                    42,000  บาท

หัก  ค่าใช้จ่าย : –

            ค่าขนส่งสินค้า                                 500

            ค่านายหน้า 20 % ของ 42,000        8,400                  8,900  บาท

เงินสดที่ส่งมาด้วย                                                 33,100  บาท

                                                                                                                       

            บริษัท อัญชลี จำกัด  ผู้ฝากขายจะบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปดังนี้

 

            25xx

            ธ.ค.  5   เงินสด                                        33,100

                        ฝากขาย  ร้านมารวย (ค่าขนส่ง)          500

                        ค่านายหน้า  ร้านมารวย                  8,400

                                    ฝากขาย  ร้านมารวย ( 6,000X7 )               42,000

                        บันทึกการขายโดยการฝากขายจากรายงานขาย

                                    …………………………………..

                        ต้นทุนสินค้าฝากขาย ( 3,000X7 )    21,000

                        ค่าใช้จ่ายในการฝากขาย                  1,400

                                    ฝากขาย  ร้านมารวย                                22,400

                        บันทึกต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการฝากขาย

                                    ……………………………………

 

            การคำนวณการปันส่วนค่าใช้จ่าย

           

            ค่าใช้จ่าย : –

                        ค่าขนส่ง  ผู้รับฝากขาย ( ร้านมารวย )                                    500  บาท

                        ค่าบรรจุหีบห่อ  ผู้ฝากขาย ( บริษัท อัญชลี จำกัด )                 1,500  บาท

                                                รวม                                                       2,000  บาท

            เครื่องทำน้ำอุ่นที่ขายได้ 7 เครื่อง  ได้รับปันส่วน = 2,000 X 7/10   =  1,400  บาท

            เครื่องทำน้ำอุ่นที่เหลือ 3 เครื่อง  ได้รับปันส่วน   = 2,000 X 3/10   =     600  บาท

            รายการข้างต้นจะใช้ได้ทั้งกรณีที่ผู้ฝากขายใช้วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องและวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าสิ้นงวด

กรณีที่ 2  บันทึกบัญชีการฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการ

การบันทึกรายการขายสินค้าฝากขายได้บางส่วนและกิจการการบันทึกบัญชีการฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการจะเป็นดังนี้

 

ว.ด.ป.

รายการ

วิธีบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง

วิธีบัญชีสินค้าสิ้นงวด

25xx

ธ.ค.   15

 

เมื่อส่งสินค้าไปฝากขาย

 

ฝากขาย-ร้านมารวย    30,000

    สินค้า(3,000X10)          30,000

 

ฝากขาย-ร้านมารวย    30,000

    สินค้าส่งไปฝากขาย       30,000

 

เมื่อจ่ายค่าบรรจุหีบห่อ

ไม่ต้องบันทึกบัญชีเพราะบันทึกรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นแล้ว

ไม่ต้องบันทึกบัญชี

         19

บันทึกรายงานการฝากขาย
 
 
 

เงินสด                      33,100

ค่าขนส่ง                        500

ค่านายหน้า                  8,400

    ขายสินค้า(6,000X7)      42,000

เงินสด                     33,100

ค่าขนส่ง                       500

ค่านายหน้า                 8,400

    ขายสินค้า(6,000X7)     42,000

 

บันทึกต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย                 21,000

    ฝากขาย-ร้านมารวย        21,000

ไม่ต้องบันทึกบัญชี

 

กลับรายการความจำสำหรับสินค้าส่งไปฝากขาย

ไม่ต้องบันทึกบัญชี

สินค้าส่งไปฝากขาย    21,000

    ฝากขาย-ร้านมารวย      21,000