แจกสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายและการโฆษณา
ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

คำถาม
บริษัทฯ ประกอบกิจการขายสินค้าประเภทเครื่องดื่มต่างๆ ให้แก่ ผู้แทนจำหน่าย (Agent) ตัวแทนจำหน่ายรายย่อย (Sub-Agent) ร้านอาหารและภัตตาคาร (Restaurant) โรงแรม ผับ (Pub) บาร์ (Bar) เล้านจ์ (Lounge) หรือลานเบียร์ บริษัทฯ ได้จัดรายการส่งเสริมการขายสินค้าและการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าต่าง ๆ โดยการแจกสินค้าหรือเงินสดให้แก่ผู้แทนจำหน่าย ร้านอาหารและสถานบริการดังกล่าวในแต่ละช่องทางการจำหน่ายดังต่อไปนี้บริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่ อย่างไร

กรณีบริษัทฯ จัดรายการส่งเสริมการขายให้แก่ผู้แทนจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายรายย่อย หรือร้านค้าซึ่งได้ซื้อสินค้าไปเพื่อขายต่อ เช่น นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาตั้งโชว์หน้าร้าน เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือสะสมยอดซื้อตามเป้า บริษัทฯ เข้าใจว่าการแจกสินค้าหรือเงินสด บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ 12/2 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ถูกต้องหรือไม่

แนววินิจฉัย

1. กรณีบริษัทฯ จัดรายการส่งเสริมการขายให้แก่ผู้แทนจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายรายย่อย หรือร้านค้าซึ่งได้ซื้อสินค้าไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปขายต่อซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทยแต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ทั้งนี้ ตามข้อ 12/2 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528

2. กรณีบริษัทฯ จัดรายการส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคโดยตรง เช่น เล่นเกมส์ ชิงโชค สะสมฝาเพื่อแลกของพรีเมี่ยม บริษัทฯ เข้าใจว่า การแจกสินค้าหรือเงินสดบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5.0 ตามข้อ 9 (1) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.    4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ถูกต้องหรือไม่

แนววินิจฉัย
กรณีบริษัทฯ จัดรายการส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะที่เป็นรางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค หรือการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5.0 ทั้งนี้ ตามข้อ 9 (1) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528

3. กรณีบริษัทฯ จัดรายการส่งเสริมการขายให้แก่ ร้านอาหารและภัตตาคาร โรงแรม ผับ บาร์ เล้านจ์ หรือลานเบียร์ ซึ่งได้ซื้อสินค้าไปเพื่อใช้ในกิจการขายอาหารหรือเครื่องดื่มใด ๆ ของตนโดยตรง ซึ่งเข้าลักษณะเป็นการให้บริการของภัตตาคารตามความหมายข้อ 12/1 ของ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 โดยบริษัทฯ ได้จัดรายการส่งเสริมการขาย เช่น บริษัทฯ ทำสัญญาโดยกำหนดให้ลูกค้าต้องซื้อสินค้าประเภทเดียวกันที่เป็นยี่ห้อสินค้าของบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อใช้ในกิจการขายอาหารหรือเครื่องดื่มใด ๆ ของตนเป็นระยะเวลา 1 – 3 ปี หรือขายสินค้าให้ลูกค้ารายใหม่ของบริษัทฯ โดยมีข้อตกลงจะให้เป็นสินค้า ถ้านำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปใช้ในกิจการขายอาหารหรือเครื่องดื่มใด ๆ ของตน บริษัทฯ เข้าใจว่าการแจกสินค้าหรือเงินสดให้แก่ร้านอาหารและภัตตาคาร ฯลฯ เป็นการส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ซื้อสินค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่นำสินค้าไปใช้ในการประกอบ กิจการให้บริการภัตตาคาร หรือร้านอาหารของตนเองโดยตรง บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 12/2 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 และข้อ 6 (2) ของคำสั่งที่ ป. 118/2545 เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ถูกต้องหรือไม่

แนววินิจฉัย

3. กรณีบริษัทฯ จัดส่งเสริมการขายให้แก่ ร้านอาหารภัตตาคาร โรงแรม ผับ บาร์ เล้านจ์ หรือลานเบียร์ ซึ่งการประกอบกิจการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการให้บริการ เมื่อผู้ประกอบกิจการดังกล่าวได้มีการซื้อสินค้าไปเพื่อนำไปใช้ในกิจการขายอาหารหรือเครื่องดื่มใด ๆ ของตนโดยตรง

หากบริษัทฯ ทราบโดยชัดแจ้งว่าเป็นการขายให้แก่ผู้ซื้อสินค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่นำสินค้าไปใช้ในการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง และผู้ซื้อสินค้ามิใช่ผู้แทนจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งซื้อสินค้าเพื่อนำไปใช้ในการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง

เข้าลักษณะเป็นการให้รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่นำสินค้าหรือบริการไปใช้ในการประกอบกิจการของตนเองโดยตรงโดยมิได้ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปขายต่อ เป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินได้ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 12/2 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528