5 เอกสารที่กิจการต้องจัดส่งให้สำนักงานบัญชีทุกเดือน

ทุกเดือนที่กิจการต้องเตรียมเอกสารส่งให้ทางสำนักงานบัญชี มักพบว่าหลายกิจการส่งเอกสารไม่ครบ ขาดหาย ไม่สมบูรณ์อย่างที่ควรจะเป็น ทำให้ต้องเสียเวลาในการแก้ปัญหากันอีกครั้ง คงจะเป็นการดีกว่า หากเรามีการตรวจสอบกันตั้งแต่ต้นว่า มีเอกสารต่างๆ เหล่านี้ครบถ้วนแล้วหรือยัง

5 เอกสารจัดส่งสำนักงานบัญชีมีอะไรบ้าง

1. Bank Statemet
เอกสารที่ช่วยให้รู้ว่ากิจการมีการรับเงินและจ่ายเงินเมื่อไรบ้าง ถ้ากิจการไหนมี Bank Statement หรือรายการเดินบัญชีมามากกว่า 1 บัญชี เจ้าของกิจการจะต้องเตรียมข้อมูลรายการเดินบัญชีของทุกธนาคารให้ครบถ้วน เพื่อให้การบันทึกบัญชีไม่ขาดตกบกพร่อง และไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

2. เอกสารฝั่งรายการขาย
เป็นหลักฐานประกอบการขายที่นักบัญชีใช้สำหรับการบันทึกบัญชี ไม่ว่าจะเป็น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งจะช่วยให้นักบัญชีบันทึกรับรู้รายได้ และการรับเงิน รวมไปถึงภาษีที่กิจการถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตามงวดเวลา

3. เอกสารฝั่งรายการซื้อ
เป็นเอกสารที่ทำให้สำนักงานบัญชีรับรู้สินค้าและเจ้าหนี้ จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือได้ รวมไปถึงทำรายงานเจ้าหนี้ค้างจ่ายได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี จากซัพพลายเออร์ ใบรับสินค้า ใบเสร็จรับเงินจากซัพพลายเออร์ เป็นต้น

4. เอกสารค่าใช้จ่าย
เป็นเอกสารที่แสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการ ที่นอกเหนือจากการสั่งซื้อสินค้า เช่น ค่าจ้างงาน ค่าเดินทาง ค่าเช่าสถานที่ เป็นต้น ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบไปด้วย ใบแจ้งหนี้ หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ที่ออกโดยผู้ให้บริการ เป็นต้น

5. เอกสารการจัดการเงินเดือน

เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินเดือนภายในกิจการ ไม่ว่าจะเป็นรายงานสรุปเงินเดือน เงินเพิ่ม/ลด ประกันสังคม รวมถึงภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในแต่ละเดือนอีกด้วย