ภาษีธุรกิจเฉพาะ แบบ ภ.ธ.40 คือ อะไร

ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีอากรประเมิน คือภาษีที่กรมสรรพากรเรียกเก็บจากธุกิจเฉพาะ ได้แก่ การธนาคาร ( รวมถึงการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) , ธุรกิจเงินทุน, ธุรกิจหลักทรัพย์, ประกันชีวิต, การจำนำ และรวมถึง การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร

ภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไร

ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีอากรประเมิน คือภาษีที่กรมสรรพากรเรียกเก็บจากธุกิจเฉพาะ ได้แก่ การธนาคาร ( รวมถึงการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์) , ธุรกิจเงินทุน, ธุรกิจหลักทรัพย์, ประกันชีวิต, การจำนำ และรวมถึง การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร

กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

กิจการที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ กิจการในราชอาณาจักรดังต่อไปนี้

  1. ธนาคาร
  2. ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
  3. ประกันชีวิต
  4. การรับจำนำ
  5. การประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เช่น ปล่อยกู้ ค้ำประกัน แลกเปลี่ยนสกุลเงิน รับส่งเงินไปต่างประเทศ เป็นต้น
  6. ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือ หากำไร (ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใด)
  7. ขายหลักทรัพย์
  8. ธุรกิจแฟ็กเตอริง เป็นต้น
ฐานภาษีสำหรับ การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เพื่อการยื่นแบบ ภธ 40

เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการ  SME  – ฐานภาษีสำหรับการประกอบกิจการตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ได้แก่รายรับดังต่อไปนี้ ที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับหรือพึงได้รับเนื่องจากการประกอบกิจการ

1) สำหรับกิจการธนาคาร ตามมาตรา 91/2 (1) รายรับจากการประกอบกิจการ คือ
        (ก) ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือกำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการซื้อหรือขายหรือที่ได้จากตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ และ

        (ข) กำไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา การออกตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ หรือการส่งเงินไปต่างประเทศ

(5) สำหรับกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ตามมาตรา 91/2 (5) รายรับจากการประกอบกิจการ คือ
 
    (ก) รายรับตาม (1) (ก) และ
    (ข) รายรับตาม (1) (ข)

อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ

ฐานภาษีสำหรับการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ที่ผู้ประกอบกิจการได้รับ หรือพึงได้รับเนื่องจากการประกอบกิจการ (อาจจะยังไม่รับเป็นตัวเงินจริง)

 

“รายรับ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์ใด ๆ อันมีมูลค่าที่ผู้ประกอบกิจการ ได้รับหรือพึงได้รับ ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ

 

กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จะต้องเสียภาษีโดยคำนวณจากฐานภาษี ซึ่งได้แก่ รายรับตามฐานภาษี ของแต่ละประเภทกิจการ คูณด้วยอัตราภาษีที่กำหนดไว้ และจะต้องเสียภาษีท้องถิ่นอีก ร้อยละ 10 ของจำนวนภาษี ธุรกิจเฉพาะดังกล่าว

 

กิจการ

1.   กิจการธนาคาร,ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์, ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และการประกอบกิจการเยี่ยง ธนาคารพาณิชย์

ฐานภาษี
–   ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือกำไรก่อนหักรายจ่าย ใดๆ จากการซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใด ๆ   อัตราภาษีร้อยละ3.0
–   กำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการ แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา การออกตั๋วเงินหรือการส่งเงินไปต่างประเทศ อัตราภาษีร้อยละ 3.0

กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

1  การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์

2  การให้บริการใช้บัตรเครดิตหรือในลักษณะทำนองเดียวกัน

3  การให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน

4  การให้บริการนายหน้าและตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์

5  การให้บริการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

6  การให้บริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงและไม่มีฐานภาษีธุรกิจเฉพาะตามที่กำหนดไว้

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ

1.   ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่

       1.1   บุคคลซึ่งประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยกิจการนั้นไม่ได้รับยกเว้น ภาษีธุรกิจเฉพาะ

       1.2   ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประกอบกิจการในราชอาณาจักรของผู้ประกอบกิจการอยู่นอกราชอาณาจักร

       1.3   ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้ทำการแทนซึ่งมีอำนาจในการจัดการแทนโดยตรงหรือโดยปริยายที่อยู่ในราช อาณาจักรของผู้ประกอบกิจการที่อยู่นอกราชอาณาจักร

แบบแสดงรายการที่ใช้

แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดให้ใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ธุรกิจเฉพาะได้แก่ แบบ ภ.ธ.40

กำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

–   ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีโดยใช้แบบ ภ.ธ.40 (แสดงประเภทของกิจการ จำนวนรายรับ จำนวนภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีท้องถิ่นอีกร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ)

–   ยื่นแบบแสดงรายการเป็นรายเดือนภาษี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ไม่ว่าจะมีรายรับในเดือนนั้น หรือไม่ก็ตาม

–   ภาษีในเดือนภาษีใด เมื่อรวมคำนวณแล้วมีจำนวนไม่ถึง 100บาท ผู้ประกอบกิจการไม่ต้องเสียภาษีสำหรับ เดือนภาษีนั้น แต่ยังคงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการตามปกติ

รายได้ดอกเบี้ยอะไรบ้างที่กิจการได้รับ แต่ไม่ต้องยื่นเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 26/2534

เรื่อง  ดอกเบี้ยสำหรับกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ตามมาตรา 91/5(5) แห่ง ประมวลรัษฎากร

ข้อ 2   กรณีบริษัทในเครือเดียวกันให้กู้ยืมเงินกันเอง ไม่ว่าจะนำเงินของตนหรือนำเงินที่กู้ยืมจากบุคคลอื่นมาให้กู้ยืมในระหว่างกันเอง และไม่ว่าจะคิดดอกเบี้ยในอัตราเท่าใดก็ตาม ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินในกรณีเช่นนี้ ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

                        คำว่า “บริษัทในเครือเดียวกัน” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไปซึ่งมีความสัมพันธ์กันโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนอยู่ในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอีกแห่งหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนก่อนวันที่มีการกู้ยืม

              ข้อ 3   กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนำเงินทุน เงินกู้ยืม เงินเพิ่มทุน หรือเงินอื่นที่เหลืออยู่ไปฝากธนาคารหรือซื้อตั๋วเงินของสถาบันการเงินอื่น โดยได้รับดอกเบี้ยตามอัตราปกติ

กรณีเช่นนี้ไม่ถือว่าดอกเบี้ยนั้นเป็นรายรับที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แม้ว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ก็ตาม

                ข้อ 5   กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีระเบียบเกี่ยวกับเงินกองทุนสะสมพนักงาน หรือทุนอื่นใดเพื่อพนักงาน และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้นำเงินกองทุนนี้ออกให้พนักงานที่เป็นสมาชิกกู้ยืมเป็นสวัสดิการ โดยคิดดอกเบี้ยสำหรับเงินที่ให้กู้นั้นตามสมควร ไม่ต้องนำดอกเบี้ยนั้นมารวมคำนวณเป็นรายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ยื่นแบบเสีย ภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ ไม ต้องนำส่งภาษี ??

ภาษีธุรกิจเฉพาะ แบบ ภ.ธ.40 ? – ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมกรรมการน้อยกว่า 3,000 บาทต่อเดือน ไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตอนนำส่งแบบ ภ.ธ.40

เช่น เงินกู้ยืม 1.2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ร้อยละ 1.5 กิจการต้องกำหนดให้มากกว่าเพื่อป้องกันข้อโต้แย้งเช่น อัตราร้อยละ 3  นำส่งแบบ ภ.ธ. เดือนละ 3,000 บาท อัตรา ร้อยละ 3.3%  เป็นยอดภาษี นำส่ง 99.00 บาท  ซึ่งได้รับการยกเว้นตามมาตรา 91/17 ดังนี้

ภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไร

            มาตรา 91 ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีอากรประเมิน

มาตรา 91/17 ภาษีตามหมวดนี้ ถ้าในเดือนภาษีใดมีจำนวนไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทเป็นอันไม่ต้องเสียสำหรับเดือนภาษีนั้น

แบบ ภ ธ 40

คำแนะนำการยื่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ