รับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการ

รับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น  สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการ

หลักสูตรการสอนการใช้งาน   เหมาะกับ

1. ท่านที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนงาน เลื่อนตำแหน่ง
2. ท่านที่ไม่จบบัญชี ที่ต้องการเรียนรู้งานด้านบัญชี และผู้ที่ขาดความเชื่อมั่นทำงานด้านบัญชี
3. ผู้ที่เริ่มประกอบการ ที่ต้องการทำบัญชีเองเพื่อลดค่าใช้จ่าย  เพื่อนำไปใช้งานในการทำบัญชีของตนเอง
4. นักศึกษาที่จบใหม่ สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่น  ที่ต้องการความรู้ไปปฎิบัติจริงในการทำงานด้านบัญชี

รับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น  สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการ วิธีการวิเคราะห์เอกสารเพื่อประกอบการลงบัญชี สอนวิธีการการจัดทำเอกสารประกอบเพื่อให้สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายทางภาษีได้อย่างถูกต้อง  เรียนตัวต่อตัวเข้าใจง่าย พร้อมคู่มือประกอบการจัดทำบัญชี และ เอกสารภาษีสำหรับกิจการเบื้องต้น เป็นพื้นฐานการจัดทำเอกสาร ส่งสำนักงานบัญชี

เนื้อหาการสอน หัวข้อ : รับสอนบัญชี ภาษี เบื้องต้น สำหรับกิจการซื้อมาขายไป และ บริการ

การวิเคราห์รายการค้า เพื่อลงบัญชีให้ถูกต้องการหลักการบัญชี และสรรพากร

เนื้อหาการสอนวิเคราห์รายการค้า ทางบัญชี และภาษี จะคลอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
ท่านสามารถแจ้งหัวข้อที่สนใจเพื่อให้ทางทีมงานเตรียมข้อมูลประกอบการสอนเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดของกิจการเช่น กิจการขนส่ง คลินิกการแพทย์

      1. วิเคราะห์รายการค้าและการดูเอกสารบัญชี

      2. การตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ เพื่อเลือกรายการภาษีซื้อที่ขอคืนได้ ภาษีซื้อที่ต้องนำมาลงเป็นค่าใช้จ่าย และภาษีซื้อต้องห้าม

      3. สอนการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของกิจการ เกี่ยวข้องกับกิจการ ส่วนตัว ค่ารับรอง สวัสดิการพนักงาน จะบันทึกบัญชีอย่างไร

      4. สอนการจัดทำเอกสารเช่น บิลเงินสด ค่าใช้จ่ายที่มีเอกสารการรับเงินไม่ครบถ้วนให้ถูกต้องการหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

      5. การบันทึกเงินเดือน ประกันสังคม เบี้ยขยัน

      6. การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด 3 ภงด 53 จาก โปรแกรม Express

วิเคราะห์ใบกำกับภาษีซื้อ การออกใบกำกับภาษีขาย

เนื้อหาในหัวข้อ ใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษีคืออะไร 
ประเภทใบกำกับภาษี
การออกใบกำกับภาษี
การลงรายงานใบกำกับภาษี รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
เช็คความถูกต้องครบถ้วนของใบกำกับภาษี
ระยะเวลาการเคลมภาษีซื้อ ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้

การกรอกแบบภาษี ประจำเดือน ประจำปี

แนะนำการกรอกแบบ ภาษี
1. ภงด 1   / ภงด 1ก เงินเดือน
2. ภงด 3
3. ภงด 53
4. ภพ 30
5. ภพ  36
6. ภงด 51 /50

ความเสี่ยงของแต่ละกิจการซื้อมาขายไป / กิจการบริการ

ความเสี่ยงทางภาษีมูลค่าเพิ่มในกิจการ การขอคืนภาษีซื้อ
ผลกระทบทางสินค้าคงเหลือ ขาดเกินไปจากรายงานสินค้าคงเหลือ
ผลของลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ
ผลกระทบจากรายได้อื่น เช่น รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าส่งเสริมการขาย
ผลกระทบจากการจัดกลุ่มต้นทุนสินค้า

ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีเอกสาร ทำอย่างไรให้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

กรณีรายจ่ายของกิจการที่จ่ายไปเพื่อประโยชน์ของกิจการจริง แต่ไม่มีหลักฐานการรับเงินเพียงพอ ต้องทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

เงินกู้ยืมธนาคารในนามกรรมการบริษัท

เงินกู้ยืมธนาคารในนามกรรมการบริษัทสามารถเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่

สอนการ จัดส่งไฟล์ผ่าน DBD-Efiling และการนำส่งรายงานผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน

ขั้นตอนการนำส่ง DBD E-Filing และการนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามประกาศฉบับใหม่ 1/11/2561

สอนการจัดเตรียมเอกสารจัดส่งสำนักงานบัญชี

สอนการจัดเตรียมเอกสารจัดส่งสำนักงานบัญชี เพื่อให้ทางสำนักงานบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วน ถูกต้องและ บ่งบอกฐานะการเงินของกิจการตามงบการเงินได้ถูกต้อง

สอนการเข้าตรวจสอบงบการเงินของธุรกิจประเภทเดียวกับผ่าน www.dbd.go.th

สอนการเข้าตรวจสอบงบการเงินของธุรกิจประเภทเดียวกับผ่าน www.dbd.go.th

เมื่อจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วต้องทำอะไรบ้าง

ทุนจดทะเบียนต้องนำฝากธนาคารเต็มจำนวนหรือไม่

ทุน 1 ล้านบาท ต้องนำฝากเข้าบัญชีบริษัทเต็ม 100% หรือไม่

ทุนจดทะเบียนกับทุนชำระต่างกันอย่างไร

ทุนจดทะเบียน 1 ล้าน ทุนชำระแล้ว 25% ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

บุคคลธรรมดาโอนย้ายกิจการมาเป็นนิติบุคคล

ต้องทำอะไร จะโดนตรวจสอบหรือไม่

ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท

ค่าน้ำ ไฟ โทรศัพท์ แท็กวี่ พี่วิน grab ค่าอาหารเลี้ยงพนักงาน Lineman ค่าวัคซีน เป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้หรือไม่

บิลที่สรรพากร OK เป็นยังไง

บิลเงินสด ซื้อของผ่านไลน์ ซื้อของผ่าน Shopee lazada ทำอย่างไรเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท

เอกสารที่ต้องเก็บเพื่อถูกต้องนำมาใช้ทางภาษีได้

เอกสารที่ต้องเก็บมีอะไรบ้างเพื่อตรวจสอบจะได้มีนำยื่นให้ถูกต้อง

เอกสารที่ต้องส่ง สนง บัญชี รับทำบัญชี

ส่งเอกสารอย่างไรให้ สนง ได้รับครบถ้วนถูกต้อง แจ้งสนงอย่างไรเพื่อให้ตรงกับประเภทค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง

ซื้อทรัพย์สินจากกรรมการ บุคคลธรรมดา นำเข้าบริษัทอย่างไร ได้หรือไม่

ซื้อรถ เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์  ตู้เก็บสินค้าจากกรรมการ บุคคลธรรมดา ร้านขายมือ 2 นำมาเป็นของบริษัทอย่างไร

กู้เงินธนาคารเพื่อนำมาใช้ในกิจการทำอย่างไร

กู้เงินธนาคาร กรรมการเป็นผู้ค้ำ หรือกรรมการกู้ยืมเงินมาเพื่อกิจการทำอย่างไรให้สรรพากร Ok

ซื้อของไม่มีบิล ต้องทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ทำอย่างไร

ใบรับรองใบเสร็จรับเงิน ทำอย่างไร เราสอนแนะนำให้ลูกค้าทำอย่างถูกต้อง

ข้อดีของการจด VAT

มีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบบริษัท ได้
ตรวจสอบบริษัทจด VAT

สรรพากรรู้รายได้เราจากไหน และจดหมายสรรพากรที่ได้ต้องทำอย่างไร

รายได้ หัก ณ ที่จ่าย เงินเข้าบัญชี มีคนแจ้งสรรพากร รายได้อะไรของเราที่สรรพากรรู้บาง